Korzeń Sprzeczności (Root Conflict Analysis, RCA+): Ustrukturalizowane problemy i mapowanie sprzeczności

Autor: Valeri Souchkov ICG Training & Consulting The Netherlands
Przełożył Michał Hałas. Prawa do polskiego tłumaczenia zastrzeżone.


© 2005, V. Souchkov. Wersja poprawiona z 2010.
valeri@xtriz.com


Pierwotny artykuł został zaprezentowany na konferencji ETRIA  TRIZ FUTURE 2005 w Graz, Austria, 11-13 listopada 2005.


WPROWADZENIE


Gdy rozwiązujemy jakiś problem innowacyjny, zwykle natrafiamy na następujące sytuacje:


 1. System (lub jakiś jego element) funkcjonuje niekorzystnie: albo poprzez niedostarczenie swojej funkcji, albo nie zapewnia wymaganego zachowania podczas pracy, lub też powoduje negatywne skutki uboczne i potrzebujemy rozwiązać konkretny problem by zapobiec niepożądanemu rezultatowi.
 2. System działa dobrze i spełnia większość wymagań, ale chcielibyśmy poprawić jego wydajność lub kontrolę.
 3. System działa dobrze, ale musimy obniżyć koszty, wynikające z jego złożoności, produkcji, utrzymania, wsparcia itp.
 4. Nie mamy systemu lub komponentu systemu do dostarczania konkretnej funkcji, dzięki czemu trzeba stworzyć nową funkcjonalność.

Większość przypadków prezentowanych w klasycznym TRIZ dotyczy pierwszej i drugiej kategorii: eliminacji niekorzystnego funkcjonowania lub poprawy istniejącej korzystnej funkcji lub skutku. Druga kategoria problemów jest często określana jako „niewystarczający skutek”. Na przykład, jeśli rozerwanie opony rowerowej podczas jazdy może być niewątpliwie uznane za negatywne, to wówczas niesatysfakcjonujący stopień wypolerowania powierzchni szkła podczas procesu produkcyjnego może być uznany za skutek niewystarczający.


Problem innowacyjny zwykle różni się od „typowego”, ponieważ związany jest z obecnością przyczyny tego problemu, która powoduje ostateczny konflikt. W sytuacjach innowacyjnych ta sama przyczyna może mieć zarówno efekt negatywny (lub niewystarczający) jak i pozytywny. Jeśli „typowy” problem może zostać rozwiązany poprzez zlokalizowanie i wyeliminowanie przyczyny, która jest źródłem negatywnego wpływu, w innowacyjnym problemie przyczyna, która prowadzi do negatywnego efektu, nie może być bezpośrednio wyeliminowana, ponieważ dzięki niej mamy także pozytywny skutek. Na przykład przyczyną łatwego zerwania opony rowerowej może być to, że materiał opony jest miękki. Z drugiej strony, materiał powinien być miękki, aby zapewnić komfort jazdy. Dziś wiemy, jak eliminować takie konflikty za pomocą narzędzi TRIZ, lecz by to robić, musimy najpierw odpowiednio zidentyfikować i sformułować takie konflikty (zwane też sprzecznościami). Trudność polega na tym, że często takie konflikty nie są wyraźnie widoczne, a problem może być dodatkowo spowodowany przez kilka jednoczesnych konfliktów.


Niniejszy artykuł przedstawia podejście oparte o mapowanie przyczynowo – skutkowe w celu zbadania przyczyn występowania negatywnych i niewystarczających skutków oraz wyodrębnienia podstawowych konfliktów. Nazywa się to „Korzeniem Sprzeczności” (Root Conflict Analysis; RCA+) i jest oparte o dekompozycję problemów i ustalanie związku przyczynowo – skutkowego. Podejście to zostało w ostatnich latach wielokrotnie sprawdzone w wielu sytuacjach zarówno w technologii i biznesie, przy czym udowodniło swoją skuteczność.

 

ISTNIEJĄCE TECHNIKI ANALIZY PROBLEMÓW INNOWACYJNYCH


Chociaż klasyczny TRIZ daje sprawdzone techniki do rozwiązywania problemów innowacyjnych, to brakowało w nim jasnego i ustrukturyzowanego sposobu identyfikowania i prawidłowego formułowania problemów. ARIZ-85C [1] zmusza nas do wyboru sprzeczności już na samym początku analizy problemu, co może być dość kłopotliwe, szczególnie dla specjalistów TRIZ z niewielkim doświadczeniem, a czasami prowadzi do wyboru niewłaściwej sprzeczności. Inna technika analityczna, Analiza Funkcjonalna [2] jest solidnym narzędziem do mapowania rzeczywistych relacji fizycznych w systemie, ale nie ujawnia zależności przyczynowych, które prowadzą do negatywnych skutków, ponieważ technika ta nie zawiera modelu procesowego. Metodologia I-TRIZ zapewnia odwzorowanie sytuacji przyczynowych, ale jest dość nieformalna i może pozostawić niewykryte krytyczne problemy pomimo zamodelowania sytuacji [3].

Próbowano zintegrować TRIZ z innymi technikami analizy problemów, np. Quality Function Deployment (QFD), ale istnieją przy tym problemy ze zbudowaniem formalnego pomostu między tymi technikami a TRIZ-em, co uniemożliwia płynne przejście do procesu rozwiązywania problemów.


MAPOWANIE PRZYCZYN I SKUTKÓW


W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat używano w nauce i technologii badanie i mapowania związków przyczynowych problemów (lub awarii). Znane są liczne alternatywne metody, między innymi diagram Ishikawy (zwany też diagramem rybich ości) [4], Analiza Przyczyny Źródłowej (Root Cause Analysis RCA) [5], metoda pięciu „Dlaczego” (5 x Why) [6,7], Diagram Stanu Obecnego (Current Reality Tree CRT) w Teorii Ograniczeń [8].


Jednak wspólną wadą tych metod jest to, że pomagając w znalezieniu przyczyny problemu, nie dają one narzędzi do rozwiązania tych problemów i wymagają głębokiej analizy przyczyn negatywnych skutków w celu znalezienia przyczyny źródłowej. W niektórych przypadkach ujawnienie „ukrytej” przyczyny umożliwia rozwiązanie problemu poprzez usunięcie tej przyczyny. Jednak nie zawsze tak jest, ponieważ ta sama przyczyna może dawać zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki, jak wspomniano wyżej. W nazewnictwie TRIZ w takich sytuacjach mamy do czynienia ze sprzecznością, czyli konfliktem.


Po drugie, większość z tych metod nie jest sprzęgniętych z narzędziami rozwiązywania problemów, więc często nie jest jasne, jak radzić sobie ze stwierdzonymi przyczynami, szczególnie, gdy problemy są trudne i zawierają sprzeczności.


Metodologia przedstawiona w niniejszym artykule opiera się na pomysłach zaproponowanych przez ekspertów TRIZ holenderskiej firmy DSM, którzy pracowali z problemami  przemysłu chemicznego. Wykorzystywali technikę Analizy Przyczyn Źródłowych (Root Cause Analysis; RCA), która świetnie ujawnia „ukryte” przyczyny wypadków występujących w zakładach chemicznych, by później opracować środki zapobiegawcze. Przy obserwacji tego procesu stało się jasne, że RCA (lub przynajmniej niektóre pomysły z tego narzędzia) można zintegrować z TRIZ. Moim zdaniem takie podejście do analizy związków przyczynowych może pomóc w realizacji pierwszej fazy rozwiązywania problemu, czyli w analizie problemu: jest to obszar, który tradycyjnie był słabszy w klasycznym TRIZ.


Zbliżona do naszej metody jest technika przedstawiona w [9], nazwana „Analizą Sprzeczności Źródłowych” (Root Contradiction Analysis). Poprawnie identyfikuje ogólny problem z klasyczną analizą przyczyn głównych i proponuje metodę wykrycia źródłowej sprzeczności zamiast źródłowej przyczyny (root cause). Chociaż nasz pomysł jest podobny, wprowadzamy bardziej formalne i rozszerzone podejście, które integruje graf o strukturze drzewa z podejściem sieciowym w celu przeprowadzenia analizy i zmapowania problemów.

 

KORZEŃ SPRZECZNOŚCI (RCA+)


Istotą metody przedstawionej w tej pracy jest zmapowanie wszystkich łańcuchów przyczynowo – skutkowych, które przyczyniają się do problemu. Problem jest zapisywany, jako ogólny negatywny lub niewystarczający skutek, a następnie identyfikuje się konflikty, które w ramach wypracowanego modelu, mogą być dalej rozwiązane przez TRIZ.


Diagramy przyczynowo – skutkowe RCA+ mają strukturę podobną do korzeni, z węzłami informującymi o skutkach / przyczynach. Zazwyczaj są one zbudowane od góry w dół, zaczynając od ogólnego negatywnego skutku, a następnie poruszając się niżej, opisują łańcuch przyczyn, aż do osiągnięcia konfliktu. Należy sprawdzać strategie zarówno pójścia „głęboko” oraz „szeroko”. Ponadto możliwe jest również wizualizowanie sieci równoległych przyczyn i skutków.

Każda konkretna przyczyna jakiegokolwiek negatywnego skutku, sama może być uznana za negatywny efekt, dlatego też musimy zidentyfikować inne, powodujące ten skutek przyczyny, uzupełniając w ten sposób łańcuch przyczyn i skutków.


Możliwe są dwa scenariusze:


 1. Sytuacje, w których wszystkie przyczyny końcowego skutku są ze sobą powiązane i odnoszą się do konkretnego przypadku. Dotyczy to sytuacji, która powoduje specyficzny problem powodowany przez pewne warunki istotne wyłącznie dla tego typu problemów. Na przykład, wypadek samochodu występuje z powodu wycieku oleju w układzie hamulcowym. Mamy tu do czynienia z określoną sytuacją, konkretnym typem samochodu i nie rozważamy innych możliwych wariantów awarii układu hamulcowego.
 2. Sytuacje, w których alternatywne przyczyny mogą potencjalnie dołożyć się do zaistnienia problemu. Na przykład łódź może wywrócić się i zatonąć z powodu różnych przyczyn, które są w pewnych przypadkach ze sobą powiązane, ale w innych nie. Na przykład „otwór w kadłubie” nie jest związany ze przyczyną „przeładowania łodzi”. Obie przyczyny mogą prowadzić do wywrócenia łodzi niezależnie od siebie.


Punktem wyjścia KORZENIA SPRZECZNOŚCI (RCA+) jest określenie ogólnego negatywnego lub niewystarczającego skutku. Może to być bardzo ogólna wypowiedź, jak „komputer przestał działać”. Następujące kroki są realizowane w celu zbudowania drzewa logicznego, z przyczyn powodujących, że komputer przestał działać. Powinniśmy zdecydować, czy chcemy przeprowadzić ogólną analizę wszystkich potencjalnych czynników wpływających na to, że komputer przestał działać, czy raczej chcemy przeanalizować konkretny przypadek.

 

“CO JEST PRZYCZYNĄ?”  ZAMIAST “DLACZEGO?”


Jedną z głównych różnic pomiędzy Korzeniem Sprzeczności (RCA+) a innymi metodami analizy skutków przyczyn jest to, że głównym pytaniem, które zadawane jest podczas procesu RCA+ jest „Jaka jest przyczyna?” Lub „Co powoduje dany skutek?” To pytanie różni się od klasycznego w RCA pytania „Dlaczego?”. To bardzo ważne, ponieważ kiedy odpowiemy na pytanie „dlaczego?” Możemy wskazać zarówno prawdziwą przyczynę, jak i cel. Aby właściwie zrozumieć przyczyny problemu, nie powinniśmy badać celów. Na przykład jeśli zapytać: „dlaczego ktoś idzie do supermarketu?” Wiele osób odpowiedziałoby: „aby kupić jedzenie”. Ale to nie jest przyczyna, lecz cel. Jeśli teraz zadasz pytanie: „jaka jest przyczyna, że ktoś idzie do supermarketu?” Prawidłową odpowiedzią będzie „ponieważ ta osoba nie ma w domu jedzenia”.


Ponadto zbyt ogólne odpowiedzi typu „niska wiarygodność” lub „niska jakość” są nie do zaakceptowania dla Korzenia Sprzeczności. Odpowiadając na pytanie musimy dokładnie określić, jaki obiekt i jaka jego cecha jest odpowiedzialna za negatywny efekt. Niekoniecznie musi to być obiekt, ale jakiś fizyczny parametr identyfikowany z obiektem, np. „temperatura” i jej względna wartość. Działanie może również służyć jako przyczyna. To znacząca różnica w stosunku do klasycznej Root Cause Analysis lub diagramu Ishikawy. Musimy zidentyfikować konkretną cechę lub stan, który przyczynia się do uzyskania negatywnego lub niewystarczającego skutku. Powód jest zawsze zapisywany, jako jedno zdanie, które określa:


 1. Stan atrybutu (parametru) systemu lub jego składnika, który prowadzi do negatywnego efektu. Przykłady: a) temperatura jest za wysoka, b) prędkość jest zbyt niska.
 2. Działania prowadzące do negatywnego efektu. Przykłady: a) woda jest schładzana, b) samochód się porusza.
 3. Radykalna zmiana systemu lub składnika systemu, co prowadzi do negatywnego efektu. Przykłady: a) lód się roztopił, b) prąd został wyłączony.

 

BUDOWANIE KORZENIA SPRZECZNOŚCI RCA+


Najprostszy przykładowy łańcuch przyczynowy może wyglądać następująco:

Stopień szczegółowości przedstawiony na tym diagramie jest niewielki. Możemy dodać bardziej konkretne przyczyny do tego diagramu.


Korzeń Sprzeczności (RCA +) zawiera wiele reguł i list kontrolnych do przeprowadzania dogłębnej i szerokiej analizy problemu. Poniższy schemat próbuje ujawnić kilka możliwych przyczyn przegrzania mikroprocesora (aby uniknąć złożoności pomijamy inne przyczyny, które mają wpływ na ten problem):

Powyższy diagram przedstawia relacje przyczynowe, które mają wpływ na ogólny efekt negatywny. Zauważ, że na diagramie istnieją dwa typy relacji: „AND” i „OR„. Tak więc przyczyny „temperatura otoczenia powyżej dozwolonej”, oraz „Wentylator nie zapewnia skutecznego chłodzenia” muszą działać łącznie, aby wytworzyć negatywny efekt „temperatura procesora zbyt wysoka”. Jeśli jednak jedna z tych dwóch przyczyn zostanie wyeliminowana, negatywny efekt nie wystąpi. Prowadzi nas to do następującego wniosku: gdy tylko zidentyfikujemy przyczynę negatywnego efektu, zawsze powinniśmy sprawdzić, czy wystarczy, aby wytworzyć negatywny efekt, czy też musi działać razem z inną, jeszcze niezidentyfikowaną przyczyną.


Często pojawia się pytanie, kiedy zatrzymać łańcuch pewnej gałęzi diagramu korzenia. Zwykle przestajemy rozwijać ten łańcuch, gdy przyczyną jest jedna z następujących:


 • przyczyną jest zapotrzebowanie lub wymóg, którego nie da się zmienić, na przykład jest to wymaganie wynikające z decyzji strategicznej lub jest to część specyfikacji technicznej;
 • przyczyna, która daje zarówno pozytywny, jak i negatywny skutek (patrz następna sekcja). Jest to coś, co nazywamy „konfliktem u źródła (korzenia)”. W pewnych sytuacjach jednak może być użyteczne w celu dalszej analizy, również głębsze zbadanie przyczyn konfliktu.


Po ukończeniu diagramu przyczynowo – skutkowego, należy go przeanalizować pod kątem spójności logicznej i pominiętych przyczyn pośrednich. W większości przypadków diagramy ulegają modyfikacjom podczas procesu walidacji.

 

MAPOWANIE SPRZECZNOŚCI


Techniczne i fizyczne sprzeczności można sformułować na podstawie oceny diagramu przyczynowo – skutkowego wobec pozytywnych efektów, które są wynikiem przyczyn negatywnych skutków.


Podczas tworzenia diagramu RCA+ ważne jest zbadanie, czy istnieją jakieś pozytywne skutki, które są podane w przyczynach zapisanych w swoich „pudełkach”. Z pewnością warunek, który ma dodatni skutek, to „zbyt wysoka gęstość upakowania elementów „, ponieważ w tym przypadku możemy wyprodukować kompaktowy procesor, który ma kluczowe znaczenie dla projektowania notebooków i komputerów przenośnych.


Tak więc dla typów przyczyn / skutków w diagramie Korzeń Sprzeczności (RCA +) możemy mieć:


 1. Negatywny „-„: przyczyna / skutek powoduje tylko negatywny wynik (efekt).
 2. Pozytywny „+”: Efekt z określonej przyczyny jest pozytywny; nie ma potrzeby, aby go zmienić. Zwykle pozytywne przypadki nie istnieją samodzielnie wewnątrz diagramu, w przeciwnym razie nie byłoby negatywnych skutków wynikających z ich przyczyn.
 3. Łączne negatywne i pozytywne (źródło sprzeczności) „+ -„: ta sama przyczyna powoduje zarówno pozytywne, jak i negatywne efekty.
 4. Negatywna niezmienna „- -„: przyczyna, której nie można zmienić lub na nią wpłynąć by rozwiązać problem.


W taki sposób możemy oznaczyć wszystkie przyczyny/efekty w diagramie RCA + odpowiednimi symbolami.

Na tym diagramie widać, że chociaż duże upakowanie komponentów w komputerze jest korzystne, aby zapewnić małe gabaryty, jednak jednocześnie jest to też ujemna cecha, która powoduje przegrzanie mikroprocesora. Taka „triada” daje nam bezpośrednie wskazanie na istnienie zarówno technicznych, jak i fizycznych sprzeczności, które są obecne w systemie:


 • Sprzeczność techniczna: „Zwartość” w porównaniu do „Temperatura procesora zbyt wysoka”. W klasycznej nomenklaturze TRIZ ta sprzeczność techniczna polega na tym, że zwiększając gęstość elementów elektronicznych wewnątrz komputera zwiększymy temperaturę pracy mikroprocesora.
 • Sprzeczność fizyczna: „Gęstość komponentów powinna być wysoka, aby zapewnić kompaktowość komputera i powinna być niska, aby uniknąć przegrzania elementów”.

Podobnie kolejna para sprzeczności zaprezentowana na poniższym diagramie (ze względu na to, że wentylator chłodzący ma małą prędkość, aby zmniejszyć hałas):

Całościowy diagram Korzenia Sprzeczności (RCA+) dla prezentowanego przypadku z „oznaczonymi” przyczynami:

Po zakończeniu modelowania problemu Korzeniem Sprzeczności (RCA+) tworzona jest tabela ujawnionych problemów oraz jest dokonywany wybór konkretnych sprzeczności do rozwiązania na podstawie pożądanych zmian w systemie.

Tworzenie Korzenia Sprzeczności w praktyce, wymaga także sprawdzania list kontrolnych po każdym kroku i przestrzegania określonych zasad, które zostały pominięte w dokumencie.

 

ŁĄCZENIE KORZENIA SPRZECZNOŚCI Z TRIZ: STUDIUM PRZYPADKU


Aby zilustrować koncepcję przedstawioną powyżej, zbadajmy przypadek szczegółowo przedstawiony w [9]. Problemem jest katastrofa morska promu Estonia, która miała miejsce w 1994 roku i kosztowała życie około 850 osób. Wypadek zdarzył się z powodu otwarcia drzwi dziobowych podczas podróży w czasie sztormu, woda morska wlała się na pokład samochodowy. Ilość wody nie wystarczyła do zatopienia promu, ale silne fale spowodowały, że gromadząca się woda zaczęła się przemieszczać na pokładzie samochodowym. W rezultacie spowodowało to utratę stabilności, co doprowadziło do wywrócenia się promu.

Poniższy diagram przedstawia model opisanego przypadku (pokazano fragment kompletnego modelu RCA+):

Proszę zauważyć, że aby wyeliminować ogólny negatywny skutek „Prom wywrócił się” w celu uniknięcia ponownego wystąpienia tej konkretnej sytuacji wystarczy wyeliminować jakąkolwiek przyczynę przedstawioną na diagramie. Jest to możliwe, ponieważ wszystkie przyczyny i gałęzie grafu RCA+ są połączone przez relacje „AND”.


Zidentyfikujmy, które przyczyny są źródłami konfliktów:Przyczyna Sformułowany Problem
Negatywna/Pozytywna
Prom stracił stabilność Jak kontrolować stabilność promu podczas wypadku?

N

Środek wyporności przesunął się zbyt mocno Jak zabezpieczyć środek wyporności przed przemieszczaniem?

N


Woda pojawia się na pokładzie samochodowym. Jak uniemożliwić wodzie wdarcie się na pokład dla samochodów?

N

Otwór w kadłubie Jak zabezpieczyć się przed pojawieniem się otworu w kadłubie?

N

Furta dziobowa otwarła się Jak zabezpieczyć furtę dziobową przed otwarciem w czasie podróży?

N+P


Duża ilość wody na pokładzie samochodowym Jak zredukować ilość wody?

N

Otwór w kadłubie jest duży Jak zmniejszyć wielkość otworu, ale utrzymać go dużym dla embarkacji samochodów?

N+P


Woda przemieszcza się na pokładzie samochodowym Jak zabezpieczyć pokład samochodowy przed przemieszczaniem się wody

N

Pusta przestrzeń na pokładzie samochodowym Jak spowodować by była przestrzeń, ale nie pozwolić wodzie na przemieszczanie?

N+PKomórki w tabeli oznaczone jako „N+P” wskazują, że ma miejsce sprzeczność. Ponadto problem można rozwiązać na dwa sposoby: próbując wyeliminować tylko przyczyny (oznakowane jako „N”) lub próbując rozwiązać przyczyny sprzeczności oznaczone jako „N+P”.


Aby wybrać właściwy problem, stosujemy zestaw reguł, które pomagają wyeliminować problemy, które byłyby zbyt trudne do rozwiązania. Dzięki temu możemy skoncentrować się na rozwiązaniu takiej sprzeczności, której rozwiązanie nie wymaga zbyt dużej ingerencji w istniejący system.


Załóżmy, że wybraliśmy następujący problem:

Na podstawie powyższej triady można utworzyć sprzeczność fizyczną: „Otwarta przestrzeń musi znajdować się na pokładzie samochodowym, aby było miejsce dla większych ładunków i nie może tam być, aby uniemożliwić poruszania się wody podczas wypadku”.


Rozwiązanie tego problemu z ARIZ-85C i korzystanie z zasady rozdzielania sprzecznych właściwości w czasie doprowadziło nas do następujących koncepcji rozwiązania:

W porównaniu z procesem rozwiązywania problemów przedstawionym w [10], widzimy, że obecnie problem staje się wysoce ustrukturalizowany i wyraźnie widoczny dzięki logice stojącej za Korzeniem Sprzeczności (RCA+).


PODSUMOWANIE


Zostało udowodnione na licznych przypadkach, że przyczynowy rozkład problemów okazał się skuteczny. Korzeń Sprzeczności (RCA+):


 • Strukturalizuje obszar problemu.
 • Pomaga zidentyfikować wszystkie podproblemy, które przyczyniają się do problem głównego.
 • Ustanawia i ujawnia logiczne relacje pomiędzy podproblemami.
 • Pomaga zidentyfikować przyczyny, z których wynikają konflikty i sprzeczności.
 • Ułatwia przeprowadzenie procesu analizy z TRIZ, pomaga automatycznie zaprezentować i wyłowić sprzeczności.
 • Przy pracy zespołowej pomaga osiągnąć konsensus i wspólne postrzeganie sytuacji problemowej, co daje lepsze porozumienie, jeśli chodzi o cele i plan działań.
 • Daje wizualizację problemu dla osób, które spotykają się z danym problemem po raz pierwszy.


Inną zaletą używania RCA+ jest to, że pomaga on w procesie edukacyjnym. Dla początkujących trudno zwykle zrozumieć i nauczyć się pojęcia sprzeczności: zarówno technicznej, jak i fizycznej, ponieważ standardowe nauczanie nie stawia sprzeczności w kontekście analizy logicznej. Z Korzeniem Sprzeczności diagramy sprzeczności pojawiają się, jako coś naturalnego.


Zbadaliśmy „stosowalność” metody Korzeń Sprzeczności w latach 2003-2005 do analizy i rozwiązywania szerokiego zakresu problemów zarówno w systemach technologicznych, jak i biznesowych. W każdym przypadku stwierdzono, że RCA+ przyniosło lepsze rezultaty w logicznym ustrukturalizowaniu problemu, a także identyfikowało i strukturalizowało sprzeczności problemu lepiej niż inne metody. Oprócz identyfikacji konfliktów w problemach znaleźliśmy kilka dodatkowych korzyści z używania RCA+, takich jak wybór kluczowej sprzeczności i zostało to wprowadzenie do programu Uniwersytetu w Twente (Holandia) i kilku innych uniwersytetów.


Podziękowania


Chciałbym podziękować Patrickowi Hendriksowi i Wimowi van den Elschout z DSM Research, którzy po raz pierwszy zastosowali Korzeń Sprzeczności w celu analizy innowacyjnych problemów i za bardzo użyteczne rozmowy z nimi, co w znaczący sposób przyczyniło się do tego artykułu. Specjalne podziękowania dla Desmonda Ebenezera i André Bodera z LEM Ventures za przydatne komentarze i propozycje podczas próbnych zastosowań RCA+ oraz Nikolaia Khomenko z Politechniki w Strasburgu i Dona van Sonsbeek z D Sight B.V. za ich użyteczne spostrzeżenia.


Referencje


 1. Altshuller, G. “Algorithm of Inventive Problem Solving ARIZ-85C”, w materiałach szkoleniowych “Methods for Solving Scientific and Engineering Problems”, St. Petersburg, 1985, (po rosyjsku).
 2. Gerasimov, V. & Litvin, S. “Laws of Technology Development in VEA of Technological Processes”. In Practice of Value Engineering Analysis in Electrical Engineering, M.G. Karpunin (ed), Moscow, Energoatomizdat, 1987, (po rosyjsku).
 3. Ideation International. Inventor’s Workbench software.
 4. Ishikawa K., Guide to Quality Control, Asian Productivity Organisation, Tokyo, 1991.
 5. ABS Group Consulting Inc, Root Cause Analysis Handbook: A Guide to Effective Incident Investigation, ABS Group Consulting Inc, 1999.
 6. Apte P., Shah H. & Mann D., „5W’s and an H” of TRIZ Innovation’, The TRIZ Journal, September 2001.
 7. Khomenko N., Private discussions on OTSM-TRIZ, 1997-2004.
 8. Goldratt E.M, Theory of Constraints, North River Press, 1999.
 9. Mann D., “Analysis Paralysis: When Root Cause Analysis Isn’t The Way”, The TRIZ Journal, May 2002.
 10. Killander A & V. Sushkov V, “Conflict-Oriented Model of Creative Design”, in “Computational Models of Creative Design”, J.S. Gero, M.L. Maher & F. Sudweeks (eds), Queensland, Australia, 1995, 369-397.


Kopiowanie i upublicznianie niniejszego artykułu jest zastrzeżone, można odnosić się do niego linkiem.